Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 17: Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta.)

B 17: Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 17

Fremsat af: Nicolai Wammen (S)

Fremsat dato: 30.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Europaministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 17 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer traktatændringen vedtaget med Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2011/199/EU: Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta

EU-Tidende nr. L 091 af 06/04/2011 s. 0001 - 0002

Det Europæiske Råds afgørelse

af 25. marts 2011

om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta

(2011/199/EU)

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 48, stk. 6,

under henvisning til det forslag til revision af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som den belgiske regering forelagde Det Europæiske Råd den 16. december 2010,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [1],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen [2],

efter at have indhentet udtalelse fra Den Europæiske Centralbank [3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) kan Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet, Kommissionen og i visse tilfælde Den Europæiske Centralbank, vedtage en afgørelse om ændring af alle eller en del af bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). En sådan afgørelse må ikke udvide de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne, og dens ikrafttræden er betinget af, at medlemsstaterne efterfølgende godkender den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

(2) På Det Europæiske Råds møde den 28.- 29. oktober 2010 blev stats- og regeringscheferne enige om, at medlemsstaterne skal etablere en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og opfordrede formanden for Det Europæiske Råd til at konsultere medlemmerne af Det Europæiske Råd om en begrænset traktatændring, der vil være nødvendig i den henseende.

(3) Den 16. december 2010 forelagde den belgiske regering i henhold til artikel 48, stk. 6, første afsnit, i TEU et forslag til revision af artikel 136 i TEUF, idet der tilføjes et stykke, i henhold til hvilket de medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er strengt nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed, og hvori det fastsættes, at ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være underlagt streng konditionalitet. Samtidig vedtog Det Europæiske Råd konklusioner om den fremtidige stabilitetsmekanisme (punkt 1-4).

(4) Stabilitetsmekanismen vil give det nødvendige redskab til at håndtere tilfælde som dem, der er forekommet i 2010, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og derved bidrage til at bevare den økonomiske og finansielle stabilitet i selve Unionen. På mødet den 16.- 17. december 2010 nåede Det Europæiske Råd til enighed om, at da denne mekanisme er beregnet til at skulle sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, vil der ikke længere være behov for artikel 122, stk. 2, i TEUF til sådanne formål. Stats- og regeringscheferne var derfor enige om, at den ikke bør anvendes til sådanne formål.

(5) Den 16. december 2010 besluttede Det Europæiske Råd at høre Europa-Parlamentet og Kommissionen om forslaget i overensstemmelse med artikel 48, stk. 6, andet afsnit, i TEU. Det besluttede også at høre Den Europæiske Centralbank. Europa-Parlamentet 1), Kommissionen 2)og Den Europæiske Centralbank 3)vedtog udtalelser om forslaget.

(6) Ændringen vedrører en bestemmelse i tredje del af TEUF, og den udvider ikke de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes følgende stykke:

»3. De medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er strengt nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed. Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være underlagt streng konditionalitet.«

Artikel 2

Medlemsstaterne giver omgående generalsekretæren for Rådet meddelelse om afslutningen af de procedurer, der i henhold til deres forfatningsmæssige bestemmelser er nødvendige for godkendelsen af denne afgørelse.

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2013, forudsat at samtlige de i stk. 1 omhandlede meddelelser er modtaget, eller, hvis dette ikke er tilfældet, den første dag i den måned, der følger efter modtagelsen af den sidste af de i stk. 1 omhandlede meddelelser.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2011.

På Det Europæiske Råds vegne

H. van Rompuy

Formand

Bemærkninger til forslaget

1. På Det Europæiske Råds møde den 28.-29. oktober 2010 blev stats- og regeringscheferne enige om, at der skulle etableres en permanent mekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og Det Europæiske Råd opfordrede i den forbindelse formanden for Det Europæiske Råd til at konsultere medlemmerne af Det Europæiske Råd om en begrænset traktatændring. Den 16. december 2010 forelagde den belgiske regering i henhold til artikel 48, stk. 6, i Traktaten om den Europæiske Union (TEU) et forslag til revision af artikel 136 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvor der tilføjes et stykke, i henhold til hvilket de medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er strengt nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed, og hvori det fastsættes, at ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være underlagt streng konditionalitet.

På mødet i Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2010, blev der opnået enighed om forslaget til traktatændring og om at gennemføre denne i overensstemmelse med proceduren i TEU artikel 48, stk. 6, som kun kan tages i anvendelse ved ændring af alle eller en del af bestemmelserne i tredje del af Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og såfremt afgørelsen ikke udvider de kompetencer, der er tildelt Unionen i Traktaterne. I henhold til TEU artikel 48, stk. 6, blev der iværksat høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen, ligesom det blev besluttet også at høre Den Europæiske Centralbank.

Det Europæiske Råd vedtog den 25. marts 2011 afgørelsen om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Det fremgår af afgørelsens artikel 3, at afgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, forudsat at medlemsstaterne har afsluttet de procedurer, der i henhold til deres forfatningsmæssige bestemmelser er nødvendige for godkendelsen af afgørelsen, og meddelt dette generalsekretæren for Rådet.

2. Beslutningsforslaget har til formål at indhente Folketingets samtykke til Danmarks ratifikation af afgørelsen om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta, jf. grundlovens § 19.

Med afgørelsen, der blev vedtaget af Det Europæiske Råds den 25. marts 2011, tilføjes et nyt stk. 3 til artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til hvilket de medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er strengt nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed, og hvori det fastsættes, at ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være underlagt streng konditionalitet.

Formålet med traktatændringen er at tilvejebringe et grundlag for etablering af en stabilitetsmekanisme, der vil give det nødvendige redskab til at håndtere tilfælde som dem, der forekom i 2010, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og derved bidrage til at bevare den økonomiske og finansielle stabilitet i selve Unionen.

Det Europæiske Råd opfordrede den 16.-17. december 2010 eurolandenes finansministre og Kommissionen til senest i marts 2011 at afslutte arbejdet med den mellemstatslige ordning for etablering af den fremtidige stabilitetsmekanisme. De 17 eurolandene underskrev i Bruxelles den 11. juli 2011 traktaten, der på mellemstatslig basis etablerede den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM). ESM skal tage over for EFSF (European Financial Stability Facility) og EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism) efter juni 2013.

3. Da ændringen af artikel 136 TEUF fastslår, at ”de medlemsstater, der har euroen som valuta”, kan etablere en stabilitetsmekanisme, og Danmark har en undtagelse vedrørende ØMU’ens tredje fase, som bl.a. indebærer, at Danmark ikke deltager i ordningen med den fælles valuta, vil ændringen af artikel 136 TEUF ikke finde anvendelse for Danmark. Dansk tilslutning til traktatændringen vil derfor ikke indebære overladelse af beføjelser, der efter grundloven tilkommer rigets myndigheder. Endvidere indebærer ændringen af TEUF artikel 136, at de medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme som en mellemstatslig ordning uden for EU-samarbejdet. Der er således ikke tale om at overlade beføjelser til EU eller om at overlade beføjelser til en anden mellemfolkelig organisation.

4. Sagen blev forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg den 10. december 2010. Sagen blev ligeledes forelagt til Folketingets Europaudvalgs orientering den 22. oktober 2010 og den 18. marts 2011.

5. Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for staten, kommuner eller regioner. Forslaget skønnes ikke at have erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Endelig skønnes forslaget ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta, er vedlagt som bilag.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.11.11
1. behandling
08.12.11
2. behandling
23.02.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.11.11
Afstemning start
08.02.12
Afstemning slut
22.02.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?