B 72: Børneattester (Forslag til folketingsbeslutning om børneattester.)

B 72: Børneattester

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 72

Fremsat af: Pernille Bendixen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF), Susanne Eilersen (DF), Martin Henriksen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 23.02.2016

Forkastet dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

B 72 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om præcisering af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., således at det klart og tydeligt fremgår af loven, at børneattesten skal indeholde oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

Bemærkninger til forslaget

Baggrund

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at børneattester er et godt og vigtigt dokument for den arbejdsgiver, der skal ansætte en person til at arbejde med børn og unge under 15 år. Børneattester blev indført i 2005 (folketingsåret 2004-05, 2. samling, lovforslag nr. L 157) for at sikre, at dømte sædelighedsforbrydere ikke kunne arbejde med børn under 15 år. Det er et lovkrav, at arbejdsgiveren indhenter en børneattest inden ansættelse. Ordningen har fungeret uden problemer i nu 10 år.

Børneattester i dag

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester hos politiet på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå kontakt med børn og unge under 15 år. Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan man ikke bestille en attest på sig selv. Den, der bestiller en attest hos politiet, er ansvarlig for, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.

Børneattesten indeholder kun oplysninger om domme, bøder m.v. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år, herunder incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år, og udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest, ved at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

Flygtninge opfylder ofte ikke kravene i børneattester

I februar 2016 er der opstået en problematik bestående i, hvorvidt attesten skal gælde for herboende flygtninge. Kommunernes Landsforening (KL) ønsker kravet om børneattester fastholdt, men påpeger, at for flygtninge tjener de ikke deres formål og giver ikke mening, jf. artiklen: »Flygtninge afskæres fra arbejde med børn«, Berlingske den 10. februar 2016.

Problemet består i, at attesten kun dækker den tid, som flygtningen har opholdt sig i Danmark, og det er som oftest kun en kort periode måske kun få måneder. Dermed har virksomheden, myndigheden eller foreningen ikke den samme sikkerhed og tryghed, som tilfældet er med børneattester fra danskere, fordi en attest på en dansker dækker en periode på mindst 10 år.

»Problemet er, at en flygtnings børneattest er tomme oplysninger. Flygtninges liv inden ankomsten hertil er helt ubeskrevet«, siger Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup og formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, jf. ovennævnte artikel i Berlingske.

Det er for forslagsstillerne helt afgørende, at man kan stole på børneattesten, og at attesten er retvisende for den pågældende persons eventuelle kriminalitet. Det handler helt grundlæggende og fundamentalt om, at forældre skal kunne føle sig trygge og sikre ved de ansatte og frivillige medarbejdere i de institutioner og foreninger, hvor deres børn kommer, passes eller er anbragt.

Dansk Folkeparti ser børneattesten som et uundværligt led i at beskytte børn mod overgreb, og der skal ikke gives køb på betingelserne for udstedelsen af en børneattest. Udlændinge, herunder herboende flygtninge, er velkomne til at søge ansættelse steder, hvor der er kontakt med børn og unge under 15 år, men det skal være på akkurat de samme vilkår, som alle andre skal opfylde. For alle, herunder udlændinge med flygtningestatus i Danmark, skal politiet kunne aflevere en gyldig attest for en periode af mindst 10 år, sådan som kravet er i dag. Hvis ikke attesten dækker en periode på mindst 10 år, er den ikke gyldig. Udlændinge, der kommer fra lande med styr på tingene, vil kunne få en gyldig attest af politiet, mens det i andre tilfælde ikke kan lade sig gøre. Udlændinge med flygtningestatus er isåledes kke afskåret fra at søge job med børn og unge under 15 år, men det vil formentligt forudsætte, at de har boet i Danmark i mere end 10 år, og at børneattesten er ren. Kan der ikke fremskaffes en ren børneattest for ansøgeren – dansker som udlænding – må vedkommende søge et andet arbejde end arbejdet med børn og unge under 15 år.

I Aarhus Kommune har man taget konsekvensen, og ansætter ikke personer, hvor der ikke kan fremskaffes en ren børneattest med en gyldighed på mindst 10 år.

»Vi tager ingen chancer. Det er helt usandsynligt, at Aarhus Kommune vil tilbyde praktikpladser til flygtninge på børneområdet«, siger børnerådmand Bünyamin Simsek (V) i ovennævnte artikel i Berlingske.

Forslagets indhold

Dansk Folkeparti værdsætter den klare og kontante holdning fra Aarhus Kommune og ønsker med beslutningsforslaget, at det klart og tydeligt kommer til at fremgå af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., at attesten skal indeholde oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.02.16
1. behandling
15.04.16
2. behandling
19.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.02.16
Afstemning start
01.03.16
Afstemning slut
19.05.16

Emneord: børneattester

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?