B 73: Bekæmpelse af pædofili (Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af pædofili.)

B 73: Bekæmpelse af pædofili

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 73

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Jakob Sølvhøj (EL)

Fremsat dato: 23.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 73 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at tage de nødvendige initiativer i indeværende folketingsår, der kan sikre en effektiv bekæmpelse af pædofili og seksuelt misbrug af børn, herunder udbredelse af forebyggelses- og behandlingsindsatsen og udvidelse af brugen af børnehuse. Regeringen skal endvidere overveje, om der skal indsættes en såkaldt groomingbestemmelse i straffeloven.

Bemærkninger til forslaget

Baggrund

Regeringen har netop fremsat lovforslag om ændring af straffeloven med henblik på bl.a. skærpelse af straffen for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed. Samtidig har flere partier i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet udtrykt ønske om at forbedre indsatsen mod seksuelt misbrug af børn.

Enhedslisten mener ikke, at strafskærpelse alene vil have en kriminalitetsdæmpende effekt, og ser derfor en række andre områder, hvor man bør sætte ind. Samtidig finder Enhedslisten, at regeringens lovforslag er mangelfuldt, fordi det ikke i tilstrækkeligt omfang fokuserer på de platforme, hvor voksne, der misbruger børn, finder deres ofre i dag.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der tages de nødvendige initiativer med henblik på yderligere styrkelse af indsatsen, som fokuserer både på forbedringer i forebyggelsen og forbedringer for ofrene og udvider mulighederne for at strafforfølge krænkerne.

Enhedslisten foreslår, at regeringen skal iværksætte de nødvendige initiativer, herunder f.eks. fremsætte en lovpakke, der gør det muligt, på flere planer og samfundsniveauer, effektivt at bekæmpe seksuelt misbrug af børn – pædofili.

Forebyggelse og behandling

Kendskabet til rådgivnings- og behandlingsmulighederne bør udbredes, så alle relevante faggrupper har et opdateret kendskab hertil. Samtidig bør det overvejes at investere i en større landsdækkende kampagne med henblik på at udbrede kendskabet til behandlingsmuligheder blandt den almene, brede befolkning. Oplysning om muligheder for behandling af potentielle krænkere kan forebygge overgreb ved at skabe muligheder for, at krænkere kan opsøge hjælp i stedet for at udleve deres fantasier og ønsker til enorm skade for offeret.

Behandlingsmæssige tiltag bør desuden udbygges og opprioriteres i forbindelse med afsoning for allerede dømte sexkrænkere, så nye forbrydelser efter endt afsoning forebygges og undgås. Ligeledes bør forebyggelse via behandling og reintegrering indtænkes i forbindelse med udslusning af pædofile og sexkrænkere. Der henvises i den forbindelse til erfaring og viden fra Red Barnet.

Der bør desuden etableres mulighed for anonym telefonrådgivning for at optimere muligheden for rådgivning til dem, der overvejer at begå eller har begået seksuelle overgreb mod børn, men som tøver med at søge behandling. Da man ved, at mange krænkere selv har været udsat for overgreb i barndommen, kan dette ydermere skabe mulighed for rådgivning om behandling, således at nye overgreb forebygges.

Styrkelse af børnehusene

De fem regionale børnehuse har siden åbningen i 2013 udviklet specialiseret faglig kompetence og viden på området. Børnehusene er tænkt som et børnevenligt miljø, som til forskel fra politistationer, hospitaler, kommunale kontorer m.v. kan skabe trygge rammer for undersøgelser og videoafhøringer og være samlingspunkt for afklaringsprocesser og eventuel behandling. Dermed skabes et fagligt miljø, der kan spare barnet for unødig traumatiserende led i udredningen. Desuden afkortes tidsprocessen til gavn for både barnet men også for en eventuelt uretmæssigt anklaget voksen, der har krav på juridisk hurtig afklaring.

Enhedslisten ønsker derfor at følge Red Barnets anbefalinger om, at børnehusenes ekspertise på området fremover understøttes og udbygges yderligere.

Fremover skal myndigheder, socialarbejdere, politi m.v. derfor have pligt til at inddrage børnehusenes kompetencer i enkeltsager. Det samme gælder Statsforvaltningen, da seksuelt misbrug af børn kan forekomme som et tema i samværssager.

Børnehusene skal desuden åbnes for mulighed for personlig henvendelse med det formål at stille rådgivning til rådighed for både børn og voksne, der på den ene eller den anden måde har kendskab til seksualiserede overgreb mod børn.

Børnehusenes kompetencer bør desuden inddrages i en særlig indsats målrettet jurister og dommere, som har behov for yderligere indsigt i og forståelse af de såkaldte groomingprocesser, og hvordan disse konkret udspiller sig i onlinemiljøer og på de sociale medier.

Groomingbestemmelse i straffeloven

Det er almindeligt anerkendt, at pædofile og seksuelle krænkere i stadigt større omfang benytter sociale medier og internettet til at komme i kontakt med børn med henblik på overgreb. Med den udbredte brug af mobiltelefoner og computere blandt børn er der behov for at være særlig opmærksom på dette faktum.

At en voksen krænker benytter sig af sin psykiske overlegenhed til at lokke, narre, manipulere og true barnet, kaldes grooming. Groomingprocesser vil ifølge Red Barnet ofte lede direkte til forsøg eller gennemførelse af seksuelle krænkelser af barnet.

Derfor bør det overvejes at indføre en særlig »groomingbestemmelse « i straffeloven med henblik på en specifik kriminalisering af disse groomingovergreb. En sådan ændring af straffeloven vil indebære en grundig overvejelse af konsekvenserne og præcise overvejelser om den tekniske udformning, og derfor bør Straffelovrådet overveje både hensigtsmæssigheden og en eventuel udformning før implementering.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.02.16
1. behandling
29.04.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.02.16
Afstemning start
01.03.16
Afstemning slut

Emneord: pædofili

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?