B 98: Behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed (Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed.)

B 98: Behandlingsgaranti til børn og unge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 98

Fremsat af: Mai Mercado (KF), Karin Nødgaard (DF)

Fremsat dato: 04.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 98 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte lovforslag, som indebærer en behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst med voksne, der er stof- eller alkoholafhængige. Behandlingsgarantien skal sikre, at børn og unge anonymt og så vidt muligt inden 14 dage, men senest inden 30 dage, efter de har henvendt sig, får den nødvendige rådgivning, støtte og behandling.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget har til formål at styrke indsatsen over for de børn og unge, der er vokset op i en familie med stof- eller alkoholafhængighed, og sikre, at de pågældende børn og unge kommer godt videre i deres liv. Desværre viser statistikkerne, at der er et stort behov for en bedre indsats. Eksempelvis bliver godt en tredjedel af de unge, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug, selv alkoholafhængige, og denne gruppe af unge er også voldsomt overrepræsenteret på en lang række andre negative parametre med bl.a. to en halv gange så stor risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling og dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord (»Når mor og far drikker«, Faktablad 3, Sundhedsstyrelsen, 2009).

Knap 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, som ikke kun påvirker den drikkende selv og hans eller hendes helbred, men også vedkommendes familie (»Når mor og fra drikker«, Faktablad 2, Sundhedsstyrelsen, 2009). Ca. 140.000 danskere er decideret alkoholafhængige og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling (»Alkoholforbrug i Danmark: Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige«, Statens Institut for Folkesundhed, 2008). Vurderingen er, at godt 120.000 børn og unge mellem 0 og 18 år vokser op i familier med alkoholproblemer. Godt 180.000 af de 19-35 årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer, og knap 330.000 af de 35-årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. I alt skønnes det, at ca. 630.000 danskere er vokset op i familier med alkoholproblemer (»Danskernes alkoholvaner«, Sundhedsstyrelsen og SIF, 2008).

Med hensyn til stofafhængighed kan der på trods af statistisk usikkerhed konstateres en klar stigning i antallet af stofmisbrugere i Danmark. Tallet skønnes i 2009 at være 33.000. Knap 11.000 af disse skønnes alene at være hashmisbrugere (»Narkotikasituationen i Danmark 2013: Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA«, Sundhedsstyrelsen, 2013).

Konkret skal beslutningsforslaget yde støtte til børn og unge af misbrugere, som i vidt omfang modsvarer den behandlingsgaranti, der allerede gælder for misbrugerne selv. Det vil indebære en behandlingsgaranti, således at børn og unge så vidt muligt inden 14 dage, men senest inden 30 dage, efter de har henvendt sig, får den nødvendige rådgivning, støtte og behandling til at håndtere et liv i misbrugsfamilien. F.eks. kan kommunen indgå samarbejde med private, da børn og unge mange gange ikke har lyst til at gå samme sted hen, som de personer i deres familie der modtager behandling. Derudover er der mange børn og unge, der ikke har lyst til at blive en del af det kommunale behandlingssystem. Endvidere er der børn og unge, der vægrer sig ved at gå til kommunen, da de vil beskytte deres familie. Derfor kan det være en fordel, at behandlingen af børn og unge foregår uden for kommunalt regi.

Selve behandlingen skal være gratis og anonym og kan bestå af terapi og rådgivning, såvel individuel som gruppebaseret. Formålet med behandlingen skal være, at barnet eller den unge lærer at håndtere sine følelser, tanker og reaktioner. Da alkoholikere og stofmisbrugere kræver en masse opmærksomhed, har mange unge for vane at glemme sig selv. Samtidig vil den unge gennem et behandlingsforløb kunne opdage ikke at være alene med sine oplevelser og problemer. Behandlingen vil desuden være med til at støtte, at den unge kan fastholde skole, studier eller arbejde.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at en behandlingsgaranti for børn og unge af misbrugere vil medføre store menneskelige og økonomiske gevinster, ligesom forslaget vil medføre færre udgifter til andre sociale foranstaltninger rettet mod børn og unge. Forslagsstillerne anerkender samtidig, at der særlig i opstartsfasen vil være udgifter forbundet med en sådan behandlingsgaranti. Merudgiften kan skønsmæssigt beløbe sig til 70 mio. kr. årligt, hvis man i beregningerne tager udgangspunkt i de beregninger, der fremgår af »Notat vedr. landsdækkende indsats for unge, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere« af 26. marts 2014, udgivet af TUBA. Forslagsstillerne indgår gerne i drøftelser med regeringen om at fremskaffe midler til indsatsen, f.eks. i forbindelse med finansloven for 2015.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.14
1. behandling
08.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.14
Afstemning start
11.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2014

Emneord: social service udsatte unge

Relaterede forslag:

05.11.2014 B 19: Etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

08.10.2014 L 27: Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.

08.10.2014 L 25: Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

06.05.2014 B 117: Pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU

26.02.2014 L 147: Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?