B 69: Bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne (Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne.)

B 69: Vandløb

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 69

Fremsat af: Carsten Bach (LA), Mette Bock (LA)

Fremsat dato: 23.02.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 69 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

For at undgå forsumpning af sommerhusområder, beboelsesområder, landbrugsjord m.m. med store værditab og tabt indtjening til følge opfordrer Folketinget regeringen til hurtigst muligt at iværksætte en revision af lovgivningen, så den nødvendige vedligeholdelse af vandløb sikres, og så det bliver muligt at tilpasse vandløbenes vandføringsevne i nødvendigt omfang.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 145, folketingsåret 2014-15, 1. samling. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2014-15, 1. samling, sektion A, B 145 som fremsat, og sektion F, møde 95 kl. 17.24.

Den 27. marts 2015 fremsatte Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti beslutningsforslag nr. B 145. Miljø- og fødevareministeren har efterfølgende taget initiativ til føre et par af forslagets konkrete opfordringer ud i livet. Det drejer sig om en præcisering i et brev til kommunerne af, at vandløb tjener afvandingsformål og skal vedligeholdes i henhold til forskrifterne i regulativerne. Samtidig er der nedsat en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan vandløbsvedligeholdelse kan ske inden for det gældende lovgrundlag.

Forslagsstillerne finder, at disse tiltag er nødvendige, men langtfra tilstrækkelige til at sikre vandløbenes vandføring i en tid, hvor stigende nedbør og hyppige forekomster af monsterregn øger behovet for, at vandløbene kan lede store mængder nedbør effektivt og hurtigt væk fra sommerhusområder, beboelsesområder og landbrugsarealer m.m.

Forslagsstillerne ønsker derfor, at regeringen hurtigst muligt i 2016 tager initiativ til en revision af lovgivningen med udgangspunkt i forslagene i beslutningsforslag nr. B 145 af 27. marts 2015.

Revisionen skal således som udgangspunkt omfatte følgende elementer:

– En præcisering af vandløbsloven, så det tydeligt fremgår, at vandløb tjener afvandingsformål og derfor skal vedligeholdes i det nødvendige omfang for at undgå forsumpning af sommerhusområder, beboelsesområder, landbrugsjord m.m. med store værditab og tabt indtjening til følge. Det bør i denne forbindelse tilstræbes, at eksisterende dræns udløb altid skal være over eksisterende vandstand/vandspejl ved normal tilstand.

– En ændring af lovgivningen, så det i konkrete sager er kommunen, der uden rimelig tvivl skal bevise, at bestemmelserne om vedligeholdelse er nødvendige at fravige af miljøhensyn – og ikke som i dag, hvor lodsejerne i praksis har bevisbyrden for, at vandløbsvedligeholdelsen ikke er i konflikt med miljøhensyn ved eksempelvis at skade visse dyrearter i de udpegede områder (eksempelvis guldsmede).

– En ændring af lovgivningen, således at vandløb tages ud af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer i praksis altid umuliggør tilpasning af vandløbenes vandføringsevne. Miljøbeskyttelsen af vandløb skal i stedet ske på et lovgrundlag, der muliggør tilpasning af vandløbenes vandføringsevne baseret på en samlet afvejning af hensyn til afvanding, natur, miljø og klimatilpasning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.02.16
1. behandling
26.04.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.02.16
Afstemning start
01.03.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: vandløb landbrug

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 145: Bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse

15.01.2015 L 112: Justering af reglerne om plantedække m.v.

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

26.11.2014 B 38: Omlægning af gødskningsregler

09.10.2014 L 37: Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?