B 101: Bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb (Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.)

B 101: Svigt af børn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 101

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Torsten Gejl (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Marianne Jelved (RV), Lotte Rod (RV), Morten Østergaard (RV), Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 18.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 101 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016

– at fremsætte lovforslag, så forældelsesfristen for offentlige myndigheders svigt i sager om overgreb på og misbrug af børn svarer til forældelsesfristen i straffeloven for seksuelle overgreb,

– at igangsætte og afslutte et udvalgsarbejde, der skal overveje, hvordan man kan sikre en højere offererstatning i forbindelse med straffesager, hvor børn har været udsat for seksuelle overgreb, og

– at permanentgøre den midlertidige suspension af makulering/destruktion af børnesager, der blev iværksat i 2015.

Bemærkninger til forslaget

I en sag mod Slagelse Kommune, som for nylig fik megen opmærksomhed, har to søstre på henholdsvis 22 år og 24 år anlagt sag mod kommunen for at svigte sin tilsynspligt og ignorere flere underretninger om svigt, overgreb og seksuelt misbrug af de to søstre og en anden søster, mens de var anbragt hos en plejefamilie i barndomsårene. Men desværre er det ikke sikkert, at kvinderne nogen sinde får svar på, om kommunen havde et ansvar, fordi kommunen har tænkt sig at nedlægge påstand om forældelse.

Sagen er en af de første af sin art, hvor personer anlægger sag mod det offentlige i et forsøg på at få fastlagt et ansvar. Børns Vilkår hjælper samtidig flere børn og unge med at anlægge lignende erstatningssager.

Når offentlige myndigheder svigter anbragte børn, svigtes børn, der er i fællesskabets varetægt og under fællesskabets vinger. Forslagsstillerne mener, at det er afgørende, at sager af den art også kan realitetsbedømmes ved domstolene, så personer, der har været udsat for svigt, også har mulighed for at få afgjort, hvem der havde ansvaret, og samtidig få oprejsning og eventuel erstatning, så de kan komme videre i livet.

Forældelsesfrist for offentlige myndigheders svigt i sager om overgreb på og misbrug af børn skal svare til forældelsesfristen for seksuelle overgreb

Som det er nu, er der ikke fastsat en særlig forældelsesfrist for erstatningssager vedrørende offentlige myndigheders svigt i sager om overgreb på og misbrug af børn. Dermed kan kommunerne påberåbe sig den almindelige 3-årige forældelsesfrist (forældelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1238 af 19. november 2015). I straffesager om seksuelle overgreb vil forældelsesfristen dog først begynde at løbe fra forurettedes fyldte 21. år og op til 15 år frem afhængigt af strafferammen, bl.a. fordi man ved, at overgreb mod børn meget sjældent bliver anmeldt, før barnet er blevet voksen (straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015). Både fordi overgrebene kan foregå kontinuerligt over flere år, og fordi det kan være meget svært for en person at få anmeldt sådanne overgreb, fordi der desværre ofte også følger både skyld og skam med for et offer.

Børns Vilkår er p.t. i gang med at undersøge 24 erstatningssager om offentligt svigt og frygter, at en stor del af disse vil bortfalde, hvis forældelsen accepteres af retten.

Forslaget indebærer derfor, at regeringen skal fremsætte lovforslag, som udvider forældelsesfristen i erstatningssager vedrørende offentlige myndigheders ansvar i forbindelse med overgreb begået mod børn til minimum den samme forældelsesfrist, der er gældende i sager om seksuelle overgreb mod børn efter straffeloven.

Erstatningens størrelse i straffesager

Børn som pigerne fra Slagelse og også Tønder har fået tilkendt offererstatning i forbindelse med straffesagen mod den gerningsmand, der har forgrebet sig på dem. I den førnævnte sag mod Slagelse Kommune har søstrene fået erstatninger i størrelsen 10.000-60.000 kr. i forbindelse med straffesagen.

Meningen med erstatninger i forbindelser med straffesager er bl.a., at forurettede skal have økonomisk mulighed for at komme på fode igen. Det kan være meget svært at se, hvordan erstatninger på helt ned til 10.000 kr. kan have særlig megen effekt taget i betragtning, hvor store sociale konsekvenser det kan have i et barns fremtidige liv at blive udsat for så voldsomme og traumatiserende overgreb.

Selv om en eventuel erstatning fra kommunen formentlig ville være større, mener forslagsstillerne, at denne sag er et eksempel på, at der er behov for at se på offererstatningernes størrelse. Desværre findes der flere eksempler på mennesker, der har været udsat for voldsomme og traumatiserende oplevelser, som ikke får en særlig mærkbar erstatning. Derfor mener forslagsstillerne, at der er grund til generelt at vurdere offererstatningernes størrelse. Det vil dog efter forslagsstillernes opfattelse ikke være hensigtsmæssigt at hæve erstatningerne for én form for forbrydelse alene, da erstatningen i andre sager dermed vil fremstå uproportionelle.

Stop for makulering af børnesager

I 2015 suspenderede daværende kulturminister Marianne Jelved kassationen af gamle børnesager midlertidigt. Tidligere var det kun sager om anbragte børn, der blev gemt, men ikke de sager, hvor børnene ikke havde været anbragt. Men denne suspension er kun midlertidig.

Oprindelig blev suspensionen iværksat, fordi en gruppe voksne gjorde opmærksom på, at de ikke kunne gå tilbage i deres egen historie for at finde ud af, hvad der skete, da de var børn, eller hvad der kunne have været gjort anderledes. Det er nødvendigt af hensyn til de mennesker, der ønsker den indsigt, at dokumenterne gemmes.

Derfor forslår forslagsstillerne, at man permanentgør ordningen, så børnesager altid gemmes til eftertiden. Både af hensyn til børnenes mulighed for at kunne gå tilbage i egen historie og af hensyn til eventuelle tvister i fremtiden.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.16
1. behandling
24.05.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.16
Afstemning start
25.03.16
Afstemning slut
02.06.16

17. Dec 2017 20:12

jeg mangler at familiers sager rettes dvs hvor anden aktør tog børn for økonomisk genvindst og undersøgelser blev trukket i langdrag ved kommunen som udmærket vidste det ikke kun være muligt

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?