B 5: Undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse i forbindelse med erhvervelse og forlængelse af opholdstilladelser og ægtefællesammenføring med udenlandske ægtefæller i Danmark (Forslag til folketingsbeslutning om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse iforbindelse med erhvervelse og forlængelse af opholdstilladelser og ægtefællesammenføring med udenlandske ægtefæller i Danmark.)

B 5: Revalidering og selvforsørgelse i forhold til opholdstilladelser og ægtefællesammenføring

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 5

Fremsat af: Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 5 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2013-14 at fremsætte et forslag om ændring af udlændingeloven og foretage de nødvendige administrative ændringer, som sikrer, at modtagere af revalideringsydelse ikke modtager afslag på ægtefællesammenføring med udenlandske ægtefæller, afslag på forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse eller afslag på permanent opholdstilladelse med den begrundelse, at de modtager revalideringsydelse.

Bemærkninger til forslaget

For en udlænding er en opholdstilladelse og en forlængelse af en opholdstilladelse efter den danske udlændingelov i en række tilfælde betinget af, at ansøgeren og – i forbindelse med ægtefællesammenføring – ansøgerens herboende ægtefælle ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Revalideringsydelse, hvis grundlæggende formål er at hjælpe mennesker med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet, udbetales efter lov om aktiv socialpolitik. Personer, der går ind i et revalideringsforløb og dermed i en periode af deres liv modtager revalideringsydelse, er oftest uden egen skyld blevet ramt af en arbejdsulykke eller en alvorlig sygdom, som i en periode har gjort dem ude af stand til at udføre deres hidtidige arbejde på normale betingelser. Ved at gå ind i et revalideringsforløb gør de en særlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og for igen at blive selvforsørgende.

Efter forslagsstillernes opfattelse skal disse mennesker ikke straffes, ved at de afskæres fra at få forlænget deres tidsbegrænsede opholdstilladelse, fra at få deres permanente opholdstilladelse eller fra, at de kan blive familiesammenført i Danmark med deres ægtefæller.

Det fremgår af justitsministerens svar på spørgsmål 396 (UUI alm. del, folketingsåret 2011-12), at der kan ske inddragelse af opholdstilladelser begrundet i modtagelse af revalideringsydelse, og at der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag. Kravet om selvforsørgelse – dvs. kravet om, at man ikke må modtage revalideringsydelse – kan kun fraviges, hvis der er ganske særlige grunde, der taler for det, herunder hensynet til familiens enhed. Det præciseres, at der sigtes til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, og der gives i svaret en række eksempler, der dokumenterer, at praksis i forhold til at fravige selvforsørgelseskravet i sager om revalideringsydelse er ganske restriktiv. Samme indtryk får man, når man følger mediernes jævnlige beretninger om personer på revalideringsydelse, der kommer i klemme i udlændingelovens regler om erhvervelse af eller forlængelse af opholdstilladelse.

For den enkelte borger eller familie er det imidlertid altid – og ikke kun i sager, der direkte udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed – en meget stor belastning, når der gives afslag på opholdstilladelse eller på forlængelse af opholdstilladelse begrundet i modtagelse af revalideringsydelse.

Specielt uretfærdigt føles det, fordi den enkelte modtager af ydelsen og hans eller hendes nærmeste pårørende typisk allerede er ramt af et hårdt slag i form af arbejdsulykke, sygdom og muligvis et handicap, og fordi de ved at gå ind i revalideringsforløbet har gjort en ekstraordinær indsats for og vist en særlig vilje til at blive selvforsørgende og yde et værdifuldt bidrag til samfundet.

Netop fordi revalideringsydelsen gives målrettet for at hjælpe borgere til (igen) at blive selvforsørgende, indtager denne ydelse en særstilling blandt de ydelser, der gives efter lov om aktiv socialpolitik. Derfor ønsker forslagsstillerne en lovændring, der udtrykkelig undtager denne ydelse fra regle?rne om selvforsørgelse i udlændingelovens regler om erhvervelse af opholdstilladelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
31.10.13
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
09.10.14

Emneord: opholdstilladelse ægtefællesammenføring revalideringsydelse

Relaterede forslag:

11.10.2016 B 7: Voldelige, men ikke dømte, personer nægtes adgang til ægtefællesammenføring med ny udenlandsk ægtefælle

29.04.2015 L 194: Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.

07.04.2015 B 154: Permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge

02.04.2014 B 88: Genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v

28.03.2014 B 71: EU-borgeres medvirken til dokumentation af lovligt ophold i Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?