Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 64: Sikre at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes (Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes.)

B 64: Sikre at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 64

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Tom Behnke (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 19.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 64 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes.

Bemærkninger til forslaget

Under punkt 4.2 i bemærkningerne til L 90, folketingsåret 2009-10 (Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer), fremgår det, at: »Der vil . . . blive fastsat regler om, at fingeraftryk ikke må opbevares i mere end 10 år efter en frifindelse eller påtaleopgivelse mv. svarende til, hvad der efter lovforslaget vil gælde for oplysninger om dna-profiler«. Justitsministeren har i sit svar til Folketingets Retsudvalg på REU alm. del spørgsmål nr. 280 netop henvist til pkt. 4.2 i bemærkningerne til L 90, og tilkendegivet, at ministeren nu vil fastsætte regler om, at fingeraftryk fra sigtede, men ikke dømte personer, skal slettes efter 10 år. Reglerne, der skal fastsættes administrativt, er i øjeblikket under udarbejdelse i Justitsministeriet.

Ifølge bemærkningerne til L 90, vil Justitsministeriet således indføre en frist på 10 år for sletning af fingeraftryk fra sigtede men ikke dømte personer på baggrund af en fortolkning af Menneskerettighedsdomstolens generelle bemærkninger til dom af 4. december 2008 (S. og Marper mod Storbritannien). Domstolen lagde især vægt på, at bl.a. fingeraftryk udtaget i forbindelse med mistanke om et strafbart forhold i Storbritannien kunne opbevares uafhængigt af lovovertrædelsens karakter eller alvor og uafhængigt af den sigtedes alder, at opbevaringen var tidsubegrænset, og at der alene var begrænsede muligheder for at få fjernet eller destrueret materialet efter en eventuel frifindelse eller påtaleopgivelse.

Som udgangspunkt kan fingeraftryk i Danmark opbevares, indtil den registrerede fylder 80 år, eller senest 2 år efter den pågældendes død, uafhængigt af om der er tale om et fingeraftryk, der stammer fra en person, som er dømt, eller som er sigtet, men senere frifundet m.v.

Forslagsstillerne ønsker med beslutningsforslaget at forhindre, at regeringen udarbejder administrative regler om, at fingeraftryk fra sigtede, men ikke dømte personer, skal slettes efter 10 år. Bl.a. på baggrund af de teknologiske landvindinger inden for retsteknikken, vil forslagsstillerne sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes, så det også fremover gælder, at fingeraftryk opbevares, indtil den registrerede fylder 80 år, eller senest 2 år efter den pågældendes død. Ved at fastholde denne frist sikrer man, at de efterforskningsmæssige muligheder ved fingeraftryk udnyttes fuldt ud.

Desuden er forslagsstillerne ikke enige i ministeriets fortolkning af Menneskerettighedsdomstolens dom, idet forslagsstillerne kan konstatere, at der i Danmark er en række krav til optagelse af fingeraftryk (jf. retsplejelovens § 792). Således skal den pågældende med rimelig grund være mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og optagelsen af fingeraftryk må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, jf. retsplejelovens § 792 a. I andre tilfælde kan optagelse af fingeraftryk ske, hvis den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år eller 6 måneder eller derover, jf. retsplejelovens § 792 b. Derudover er der i Danmark en frist for sletning af fingeraftryk som beskrevet ovenfor, og man opbevarer ikke fingeraftryk fra personer under 15 år.

Endelig frygter forslagsstillerne, at der vil skulle anvendes betydelige ressourcer på at identificere de fingeraftryk, der skal slettes, såfremt man indfører en frist på 10 år. Af bemærkningerne til L 90 fremgår det således: »Det er . . . ikke muligt i fingeraftryksregistret generelt at identificere samtlige tidligere optagne fingeraftryk, som i givet fald skal slettes som følge af, at der er forløbet 10 år efter en frifindelse, påtaleopgivelse mv.« Ressourcerne i politiet er i forvejen utilstrækkelige, og forslagsstillerne mener ikke, det er en god og effektiv udnyttelse af ressourcerne at sætte politifolk i gang med et omfattende skrivebordsarbejde for at slette fingeraftryk.

En sletning af fingeraftryk fra sigtede, men ikke dømte personer efter 10 år vil indebære, at de efterforskningsmæssige muligheder bliver væsentlig forringede. Det vil desuden koste politiet ressourcer, som kunne være brugt på mange andre opgaver. Det er slet ikke i danskernes interesse, og derfor fremsættes beslutningsforslaget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.02.13
1. behandling
23.04.13
2. behandling
03.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.02.13
Afstemning start
03.05.13
Afstemning slut
02.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?