B 117: Pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU (Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU.)

B 117: Krav om velfærdsforbehold i EU

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 117

Fremsat af: Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 06.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 117 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen på Danmarks vegne at indlede forhandlinger i EU om et velfærdsforbehold, således at Danmark fortsat kan opretholde de optjeningsprincipper for sociale ydelser, som Folketinget uafhængigt af EU måtte finde rimelige.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne finder det forkert og urimeligt, at EU og EU-Domstolen kan afgøre, hvornår danske velfærdsydelser såsom eksempelvis børnepenge, SU, dagpenge, kontanthjælp m.v. skal udbetales til EU-borgere bosiddende i andre europæiske lande. Ekstra Bladet har fredag den 21. marts 2014 således offentliggjort en liste med 123 danske velfærdsydelser, som EU-borgere vurderes at have ret til. Forslagsstillerne finder denne praksis urimelig og forkert og betvivler, at befolkningen ved nogen afstemning om EU-anliggender har været oplyst og vidende om, at konsekvensen af deres stemmeafgivning var, at danske velfærdsydelser skulle udbredes til EU-borgere i andre EU-lande.

Danske forbehold

I 1992 stemte et flertal af den danske befolkning nej til Maastrichttraktaten, og efterfølgende forhandlede regeringen en aftale på plads i december 1992 i Edinburgh indeholdende fire forbehold, som danskerne ved en ny afstemning i 1993 stemte ja til. De fire forbehold var forbehold mod at deltage i unionsborgerskabet, den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), forsvarssamarbejdet og overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender.

Desuden har Danmark et forbehold tilbage fra Danmarks indtræden i det daværende EF i 1973 om udlændinges køb af sommerhuse, den såkaldte sommerhusregel/sommerhusforbehold.

Forbeholdene er indskrevet i Lissabontraktaten, som Folketinget ratificerede ved tredjebehandlingen den 24. april 2008 uden forudgående folkeafstemning.

Sommerhusforbehold

I Lissabontraktaten er ordlyden af Protokollen om ejendomserhvervelse i Danmark (det danske sommerhusforbehold) følgende:

»DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM ØNSKER at finde en løsning på visse særlige problemer, der er af interesse for Danmark, ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: Uanset bestemmelserne i traktaten kan Danmark opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme, der ikke er helårsboliger.«

Velfærdsforbehold efter inspiration fra sommerhusforbeholdet

Det er forslagsstillernes opfattelse, at for at sikre de danske velfærdsydelser mod konstant beskydning fra EU-Domstolen og Kommissionen, skal Danmark efter inspiration fra sommerhusforbeholdet have et velfærdsforbehold med denne ordlyd:

»Uanset bestemmelserne i traktaten kan Danmark opretholde egen lovgivning om tildeling af sociale ydelser, herunder de regler, der gælder på indeværende tidspunkt.«

Ved at anvende den samme formulering, som er kendt fra sommerhusprotokollen, sikres, at fremgangsmåden er kendt inden for EU-retten.

Folketinget pålægger regeringen ved vedtagelse af dette beslutningsforslag straks at indlede forhandlinger i EU om et velfærdsforbehold.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.05.14
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.05.14
Afstemning start
13.05.14
Afstemning slut
09.10.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Europaudvalget den 28. maj 2014

Emneord: velfærd velfærdsforbehold velfærdsydelser optjeningsprincip social service

Relaterede forslag:

04.12.2015 B 48: Gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«

03.07.2015 L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

08.10.2014 L 27: Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.

08.10.2014 L 25: Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

04.04.2014 B 98: Behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?