B 79: Ophævelse af indskrænkninger i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve indskrænkninger i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.)

B 79: Kommuners deltagelse i selskaber

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 79

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Lars Dohn (EL)

Fremsat dato: 01.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 79 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ophæve de bestemmelser i lov nr. 548 af 8. juni 2006 (med senere ændringer) om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, som indskrænker kommuners og regioners mulighed for at deltage i selskaber og udføre opgaver for andre i forhold til tidligere gældende lovgivning.

Bemærkninger til forslaget

Lov nr. 548 af 8. juni 2006 var et indgreb i rækken af indgreb, som VK-regeringen gennemførte over for kommuner og regioner/amtskommuner i årene omkring kommunalreformen, der alle havde et klart og ideologisk formål: at gøre den offentlige viden og efterspørgsel til et marked, som private virksomheder kunne hive gevinster ud af.

Vedrørende loven henvises til lovforslag nr. L 176, folketingsåret 2005-06, Folketingstidende tillæg A, side 5928 og 5953, forhandlingerne side 5328, 7733 og 8127, tillæg B side 1386 og tillæg C side 886.

I den lange række af indgreb, der tvang kommunerne til at udlicitere og privatisere, gennemførte VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og desværre også Det Radikale Venstre lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. På centrale områder øger loven privatiseringstvangen over for innovative kommuner, der vil bruge oparbejdet knowhow til at udvikle nye produkter til gavn for samfundet.

Loven er en sammenskrivning og indskrænkning af lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. og lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Lov nr. 548 af 8. juni 2006 betød i forhold til den tidligere lovgivning, at det blev sværere og mere bureaukratisk for kommuner at oprette selskaber, der kunne udvikle, producere og sælge varer og tjenester til både offentlige institutioner og til almindelige forbrugere eller virksomheder. Ligeledes blev det sværere for kommuner at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. Loven var ikke begrundet i et reelt eksisterende behov. Tværtimod blev der ikke i det forudgående udvalgsarbejde fremlagt dokumentation for, at de offentlige selskaber havde begrænsende effekt på private selskabers produktion af tjenester og varer. Derfor kunne KL og Amtsrådsforeningen da heller ikke bakke op om loven.

I stedet var lovændringen begrundet alene i det ideologiske synspunkt, at det private marked skulle have lov at skumme fløden fra offentligt oparbejdet knowhow. Var der ikke et marked så skulle der skabes et marked - med tvang om nødvendigt.

Konkret blev der med lov nr. 548 af 8. juni 2006 indført en række benspænd for kommuner og regioner, som den nuværende regering må rette op på. Beslutningsforslaget lægger op til, at disse bespænd afskaffes, således at kommuner og regioner igen kan komme til at oprette selskaber og udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. De mest skadelige benspænd er gennemgået i det følgende.

Om kommuners og regioners deltagelse i selskaber:

– Tvangsprivatiseringen må ophæves. Det skal ikke længere være et krav for at kunne oprette et selskab, at der skal være en privat ejerandel på 25 pct. (jf. lovens § 4). Det var der ikke før 2006, og denne bestemmelse sætter en begrænsning på kommunernes innovationsmuligheder. I dag findes der ifølge Erhvervsstyrelsens »Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2013« (side 52) således blot tre L 548-selskaber, hvilket klart vidner om, at tvangsprivatiseringen har bremset kommunernes innovation.

– Tvangssalg af kommunale og regionale succesvirksomheder må ophæves. Begrænsningen i, hvor meget af salget fra det selskab, hvori kommunen eller regionen deltager, der må ske til andre end kommuner og/eller regioner, afskaffes. Denne begrænsning betyder, at så snart kommuner og/eller regioner opbygger en succesvirksomhed, skal den tvangsprivatiseres, da lov nr. 548 af 8. juni 2006 klart siger, at kommunen/regionen skal sælge sin andel (jf. lovens § 5). Et eksempel på, hvor grotesk denne bestemmelse er, var salget af KRAM A/S, der var ejet af Køge Kommune og Region Sjælland. Virksomheden blev en så stor succes, at loven tvang regionen og kommunen til at sælge virksomheden i stedet for fortsat at kunne udvikle den til gavn for brugere, ansatte og borgerne. Den nuværende regering har – med støtte fra Enhedslisten – hævet den skrappe grænse for, hvor stor en del af nettoomsætningen, der må komme fra salg til andre end kommuner og/eller regioner. Oprindelig var grænsen på 25 pct., men den er nu på 50 pct. Begrænsningen må afskaffes helt.

Om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder:

– Konkurrenceudsættelsestvangen må ophæves. Med lov nr. 548 af 8. juni 2006 blev det indført, at kommuner ikke kunne udføre en opgave for en anden myndighed, uden at opgaven havde været i udbud, såfremt opgavens værdi oversteg 500.000 kr. Selv om dette blev hævet til EU's tærskelværdi i 2012, så foreslår Enhedslisten, at kommuner og regioner skal kunne udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, uden at opgaven sendes i udbud.

– Tvang til selskabsdannelse må ophæves. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 medførte, at kommuner (senere også regioner) blev tvunget til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder med en tærskelværdi på over 1,7 mio. kr. i selskabsform. Problemet med den tvungne selskabsform er, at det adskiller opgavevaretagelsen fra den almindelige drift og fjerner dermed de stordriftsfordele, der kunne være forbundet med, at en kommune eller region hjælper en anden kommune/region med at løse en opgave. Denne tvang betyder, at kommunerne reelt set ikke kan løse opgaverne med mindst mulig ressourceforbrug.

– Kravet om, at opgaver ikke må have været udliciteret, skal ophæves. Loven medførte endvidere, at opgaver, som tidligere havde været varetaget af private, ikke skulle kunne udføres af kommuner eller regioner. Enhedslisten foreslår denne bestemmelse ophævet. Der findes adskillige eksempler på, at opgaver er hjemtaget fra private, fordi pris eller kvalitet ikke har kunnet leve op til det aftalte eller forventede. I den situation vil det være nærliggende at give opgaven til en anden kommune, som har opbygget en kapacitet, der giver stordriftsfordele og bedre og billigere opgaveløsning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
01.04.14
1. behandling
27.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
01.04.14
Afstemning start
08.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 2. juni 2014

Emneord: privatisering udlicitering

Relaterede forslag:

08.03.2016 B 83: Afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger

09.12.2015 B 50: Midlertidigt stop for privatisering af ældrepleje

29.04.2015 B 168: At ophæve tvangen over for kommuner til at inddrage private leverandører i levering af hjemmehjælp

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?