Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 93: Flygtninge skal have ret til fuld folkepension (Forslag til folketingsbeslutning om, at flygtninge skal have ret til fuld folkepension.)

B 93: Flygtninge og folkepension

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 93

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL)

Fremsat dato: 02.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 93 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at flygtninges bopæl i oprindelseslandet sidestilles med bopæl her i riget, når bopælstiden ved beregning af folkepension skal opgøres.

Bemærkninger til forslaget

Som en udmøntning af finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vedtog Folketinget den 17. december 2010 lovforslag nr. L 72 – lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension), der indeholdt en afskaffelse af flygtninges ret til fuld folkepension.

Indtil denne lovændring trådte i kraft den 1. januar 2011, havde flygtninge ret til fuld folkepension i Danmark, fordi bopæl i oprindelseslandet blev sidestillet med bopæl i Danmark og dermed talte med til den samlede bopælstid.

Der blev indført en overgangsordning, således at flygtninge, der er kommet til Danmark før den 1. januar 2011, og som har nået folkepensionsalderen inden den 1. januar 2021, fortsat kan medregne bopæl i oprindelseslandet til opgørelsen af bopælstiden i Danmark.

Det blev skønnet, at det på kort sigt er mindre end 200 flygtninge om året, der mister retten til fuld folkepension, og at der frem til 2021 vil være minimale besparelser ved afskaffelsen af den fulde folkepension til flygtninge.

Forringelsen af flygtningenes folkepension medfører besparelser for staten, da folkepension er 100 pct. statsfinansieret, men medfører øgede udgifter og administration for kommunerne til personlige tillæg, boligstøtte, kontanthjælp m.v.

Ved behandlingen i Folketingssalen af lovforslag nr. L 72 tog Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten skarpt afstand fra forslaget, og i det fælles betænkningsbidrag fra den 9. december 2010 skrev de fire partier:

»Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget finder, at lovforslaget udgør et nyt lavpunkt i regeringens fattigdomsskabende politik. Forslaget er både usympatisk og uigennemtænkt. Forslaget rammer en i forvejen udsat gruppe af ældre flygtninge. Partierne er uforstående over for, at regeringen nu bryder med hensynet til, at flygtninge ikke har samme mulighed som danskere i udlandet eller indvandrere for at optjene pension. Hidtil har bopælstiden i oprindelseslandet for flygtninge indgået i beregningen af folkepension. Det er en udmærket ordning, som sikrer flygtninge ligestilling og social tryghed i alderdommen.

Resultatet af lovforslaget vil være, at mange flygtninge fremover må imødese en alderdom præget af dårlige levevilkår, idet lovforslaget indebærer en betragtelig indkomstnedgang for denne gruppe. Det vil endog være således, at borgere med flygtningebaggrund, der kommer til Danmark efter det fyldte 62 år, slet ikke vil kunne modtage pension i Danmark. Dette er så meget desto mere kritisabelt, eftersom lovforslaget omhandler varige ydelser.

Set i lyset af risikoen for diskrimination kan det undre, at overvejelser om relationen til de internationale konventioner ikke har fundet vej til lovforslaget. Dette gælder særlig, idet den korte høringsfrist langtfra sikrer kvalitet i Folketingets behandling af lovforslaget.«

Afskaffelsen af flygtninges ret til fuld folkepension er en uanstændig behandling af flygtninge, som Danmark ikke kan være bekendt. Det blev kaldt harmonisering. Men de øvrige borgere, som får brøkpension, har selv valgt enten at bosætte sig i udlandet i en årrække eller at rejse til Danmark. Flygtninge har ikke haft dette valg, men har været tvunget på flugt. Det var netop for at sikre flygtninges sociale tryghed på lige fod med Danmarks øvrige indbyggeres, at man i sin tid vedtog reglen om, at flygtninges bopælstid i oprindelseslandet tæller som bopæl i Danmark.

Før den 1. januar 2011 har flygtninge trygt kunnet se frem til deres alderdom i bevidstheden om, at deres forsørgelse i Danmark var sikret, fordi de havde et retskrav på en fuld folkepension. Nu skal nye flygtninge og flygtninge, som først bliver folkepensionister efter den 1. januar 2021, stå med hatten i hånden og søge om et trangsbestemt personligt tillæg til deres brøkpension; der er en verden til forskel på at hæve en ydelse, man har retskrav på, og til at søge om et individuelt personligt tillæg, som gør, at man skal redegøre for sine personlige forhold, indtægter og udgifter.

De flygtninge, der kommer til Danmark, mindre end 3 år før de når folkepensionsalderen, er ramt særlig hårdt. De kan ikke få folkepension, men bliver henvist til en kontanthjælp på niveau med pensionen til en gift folkepensionist. Samtidig er de afskåret fra at få boligydelse, varmehjælp, helbredstillæg og de øvrige ydelser, som en folkepensionist har ret til.

Vi går ud fra, at de nuværende regeringspartier står ved, hvad de sagde og skrev, da L 72 blev behandlet. Enhedslisten forventer derfor fuld opbakning fra regeringen til dette beslutningsforslag om, at flygtninges bopæl i oprindelseslandet skal sidestilles med bopæl her i riget, når bopælstiden ved beregning af folkepension skal opgøres.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.04.13
1. behandling
24.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.04.13
Afstemning start
30.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Emneord: folkepension flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?