B 60: Anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114 (Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114.)

B 60: Genbevilling af hjælpemidler

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 60

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF), Dorthe Ullemose (DF)

Fremsat dato: 04.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 60 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at gøre det obligatorisk for kommunerne at anvende tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114, når borgerens funktionsevne ikke er forbedret siden sidste bevilling og borgeren ønsker at gøre brug af en tro og love-erklæring.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

Beslutningsforslaget indebærer, at der tillægges borgere en ret til genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114 alene ved brug af en tro og love-erklæring, såfremt ansøgerens funktionsevne og behov i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse og ansøgeren afgiver en tro og love-erklæring herom.

I dag kan kommunalbestyrelsen vælge at benytte tro og love-erklæringer i forbindelse med genbevilling af hjælpemidler eller støtte til handicapbil, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at borgerens forhold i al væsentlighed er uforandret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om enten støtte til hjælpemidler eller køb af handicapbil. Dette fremgår af § 4 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 1432 af 23. december 2012) og af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013). Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er hensigtsmæssigt at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure eller ej.

Dansk Folkeparti mener, at denne mulighed bliver benyttet for lidt, og Dansk Folkeparti ønsker derfor, at det i stedet skal gøres obligatorisk for kommunerne at anvende en tro og love-erklæring i forbindelse med genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler i de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om tildeling af enten hjælpemiddel eller handicapbil. Forslaget medfører, at sagsbehandlingen skal ske alene på grundlag af de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, dvs. sige på baggrund af de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse. Det vil foruden at mindske administrationen i forbindelse med en genbehandling også stille de enkelte borgere bedre, idet de ikke skal være utrygge eller nervøse for at miste deres hjælpemiddel eller handicapbil.

Forslaget vil f.eks. være relevant for blinde, der har været blinde hele deres liv – her er ingen forventning om, at de pludselig vil få deres syn igen. Det samme gør sig gældende for handicappede borgere med lammelser i kroppen.

Som det også er i dag, er det kommunalbestyrelsens opgave at vejlede borgeren om, hvilke konkrete oplysninger der er væsentlige i forbindelse med afgørelsen, og om, hvad en tro og love-erklæring betyder for kommunalbestyrelsen og borgeren, herunder at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold af relevans for afgørelsen (vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler og boligindretning mv.).

Kommunalbestyrelsen er derudover stadig forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunalbestyrelsen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske, efter at en borger måtte have underskrevet en tro og love-erklæring (vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler og boligindretning mv.).

Forslaget har til formål at gøre sagsbehandlingen så hurtig og enkel som muligt, hvilket er til gavn for borgeren, samtidig med at det kommunale ressourceforbrug begrænses og de lange sagsbehandlingstider mindskes. Derudover stilles de enkelte borgere bedre, idet de ikke skal være utrygge eller nervøse for at miste deres hjælpemiddel eller handicapbil. Både kommunalbestyrelsen og borgeren vil dermed opleve en gevinst ved forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at forslaget vil medføre mindreudgifter i kommunerne, på grund af at der bruges færre administrative ressourcer ved genbehandling af sagerne. DF foreslår, at mindreudgiften forbliver i kommunerne til øget service på det sociale område.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.02.16
1. behandling
01.03.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.02.16
Afstemning start
11.02.16
Afstemning slut

Emneord: handicap

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 143: Forenkling af hjælp til børn med handicap

04.04.2016 B 126: Fysisk tilgængelighed til valghandlinger

04.04.2016 B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

23.11.2015 B 32: Ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?