B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v.)

B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 32

Fremsat af: Karsten Hønge (SF), Jacob Mark (SF), Trine Torp (SF)

Fremsat dato: 14.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 32 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag senest den 1. maj 2017 om afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v., der blev besluttet som led i aftalen af 18. november 2015 om kontanthjælp (jobreform fase 1) og gennemført ved lov nr. 296 af 22. marts 2016 (folketingsåret 2015-16, lovforslag nr. L 113).

Bemærkninger til forslaget

Mere fattigdom

Med regeringens stramninger af kontanthjælpen får de mennesker, som har allermindst, endnu mindre. For mange familier vil de færre penge hver måned få store konsekvenser, og det risikerer i værste fald at føre til flere fogedudsættelser og flere hjemløse. Det vil presse mange kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet stik imod hensigten med regeringens reform.

Samtidig kan de færre penge ikke undgå at gå ud over børnene. Kontanthjælpsloftet rammer især børnefamilier, hvor der i mange tilfælde kun er én forsørger. Med stramningerne vil børnefattigdommen vokse markant, og dermed vil flere børn opleve helt basale afsavn. Det er ganske enkelt uacceptabelt.

Det danske arbejdsmarked har traditionelt været kendetegnet ved en kombination af høj tryghed ved ledighed som følge af et fintmasket socialt sikkerhedsnet og stor fleksibilitet for virksomhederne til at hyre og fyre arbejdskraft. Desværre bidrager regeringen til at rive det sociale sikkerhedsnet over, og det skaber ikke bare utryghed for de ledige, men øger utrygheden på hele arbejdsmarkedet.

Socialistisk Folkeparti ønsker derfor at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen samt reduktionen i kontanthjælpsmodtageres ret til ferie fra 5 til 4 uger. Vi skal sikre de ledige og deres børn nogle rimelige levevilkår, som giver ledige bedre mulighed for at komme i beskæftigelse og hjælper deres børn med at bryde en negativ social arv.

Mange rammes af stramningerne

Pr. 1. oktober 2016, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft, har 33.127 personer fået en foreløbig reduktion i deres boligstøtte og/eller særlige støtte (BEU alm. del – svar på spørgsmål 648, folketingsåret 2015-16). Det fremgik af bemærkningerne til regeringens lovforslag, at forslaget skønnes at indebære en styrkelse af beskæftigelsen med i størrelsesordenen 700 fuldtidspersoner. Dette skal ses i sammenhæng med de store negative konsekvenser, som det vil have for tusindvis kontanthjælpsmodtagere og deres børn. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2015-16, lovforslag L 113, sektion A, l 113 som fremsat, sektion B, betænkning over L 113, sektion B, tillægsbetænkning over L 113, sektion B, ændringsforslag nr. 3 til 3. behandling og sektion F, møde nr. 51, kl. 14.27, møde nr. 63, kl. 14.38, og møde nr. 65, kl. 10.05, samt sektion C, L 113 som vedtaget.

Loftet vil særligt ramme personer uden uddannelse. Således udgør personer med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse cirka halvdelen af de berørte personer. Derudover udgør enlige forsørgere, langtidsledige og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en stor andel af dem, som rammes af kontanthjælpsloftet (BEU alm. del – svar på spørgsmål 648, folketingsåret 2015-16).

Tallene viser med al tydelighed, at svage ledige rammes hårdt som følge af loftet. Samlet set tror Socialistisk Folkeparti ikke på, at færre penge vil få de svageste ledige i arbejde. Tværtimod risikerer vi at presse mennesker unødigt, som i forvejen kæmper med andre problemer som f.eks. misbrug, sygdom m.v.

For denne målgruppe er der brug for helt andre tiltag til at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet i form af mere uddannelse, opkvalificering og hjælp i forhold til personlige problemer.

Det går ud over børnene

Regeringen vil med stramningerne af kontanthjælpen skabe fattigdom blandt børnene, og det risikerer at forstærke en negativ social arv. Således er omkring 38.700 hjemmeboende børn under 18 år fra familier, som bliver berørt af kontanthjælpsloftet (BEU alm. del – svar på spørgsmål 648, folketingsåret 2015-16).

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at kontanthjælpsloft, 225-timersreglen og integrationsydelsen samlet set indebærer, at 7.000 flere børn kommer under fattigdomsgrænsen. Dermed næsten fordobler regeringen antallet af fattige børn i Danmark (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Regeringen fordobler antallet af fattige børn, 1. juli 2016, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen, 27. november 2016).

Kommunernes hjælp til de ramte er vilkårlig

For mange kontanthjælpsmodtagere indebærer kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, at de ikke længere har mulighed for at betale deres husleje. Således kan stramningerne af kontanthjælpen tvinge nogle kontanthjælpsmodtagere til at flytte væk fra byerne og ud i landdistrikterne, hvor huslejen typisk er lavere (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Kontanthjælpsloftet gør det svært at bo i København, 8. juli 2016). Det tvinger dem væk fra jobmulighederne og kan derfor stik mod hensigen kunne forlænge udsigten til at komme i job.

Desværre er der stor vilkårlighed blandt kommunerne i forhold til kontanthjælpsmodtagerne, bl.a. hvad angår muligheden for at få hjælp til at finde en ny bolig (Kommuner er på boligjagt flere steder i Danmark, Jyllands-Posten, 23. oktober 2016; Kontanthjælpsloft: Her kan du se hvad din kommune gør, www.tv2lorry.dk, 27. september 2016). Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at den enkelte kontanthjælpsmodtagers situation skal afgøres af, hvilken kommune vedkommende tilfældigvis bor i.

Stramningerne risikerer derfor at føre til flere flytninger og udsættelser, hvis ikke de ramte kontanthjælpsmodtagere får tilstrækkelig hjælp fra deres kommune. Det har meget store sociale konsekvenser og vil gøre det endnu sværere for mange ledige at komme i beskæftigelse.

Finansiering

Det beregnede provenu fra kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er ikke brugt, men afsat som en reserve (Forslag til finanslov for finansåret 2017, §35.11.39.10), dog således at 40 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019 er anvendt til andre formål (jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2016 af 19. november 2015, s. 16 og 17.). Nærværende forslag finansieres derfor gennem at nulstille nævnte reserve samt ved at nedskrive forslag til finanslov for finansåret 2017, §35.11.01. Merudgiften ved det nye bevillingsforslag er 40 mio. kr., hvilket er forsvarligt, i betragtning af at regeringen har foreslået en meget stor tillægsbevillingsreserve på 1,5 mia. kr. årligt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.12.16
1. behandling
10.02.17
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.12.16
Afstemning start
21.12.16
Afstemning slut

Emneord: kontanthjælpsloft kontanthjælp

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

03.02.2016 L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

07.05.2014 L 193: Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?