B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger.)

B 5: Flygtninges retskrav på boliger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 5

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 06.10.2016

Forkastet dato: 20.03.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 5 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges inden udgangen af 2016 at tage initiativ til at ændre de relevante regler, således at flygtninges retskrav på boliger afskaffes helt og flygtninge selv bliver ansvarlige for at finde og finansiere en bolig i den kommune, de er visiteret til. Flygtninge må dog ikke bosætte sig i boliger, som er beliggende i et ghettoområde anført på ghettolisten. Såfremt en flygtning ikke er i stand til at finde en egnet bolig, skal pågældende anvises ophold i et asylcenter mod betaling.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget er en uændret genfremsættelse af B 191 »Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig«, folketingsåret 2015-16. Forslaget blev fremsat, men nåede ikke at blive førstebehandlet.

Kommunernes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge er eksploderet. Alene i 2016 har kommunerne meromkostninger på 340 millioner kroner, jf. artiklen »KL kræver at regeringen betaler 10.000 nye boliger« bragt i Politiken den 26. februar 2016. Udgifterne til indkvartering truer med at medføre en ringere service for borgerne, hvilket særlig vil gå ud over børnene og de ældre. Og det store pres på boligmarkedet betyder, at danske skatteydere, der har behov for en bolig, kommer bagest i boligkøen hos kommunerne.

I Kolding Kommune oplevede man for nylig, at ti ud af ti flygtninge sagde nej til den permanente bolig, de var blevet tilbudt af kommunen, fordi de hellere ville bo andre steder, jf. artiklen »Borgmester: Fjern flygtninges ret til bolig« bragt på www.dr.dk den 31. marts 2016.

Det er efter forslagsstillernes opfattelse urimeligt og uforståeligt, at flygtninge får særbehandling i forhold til andre boligsøgende, og det bliver helt grotesk, når flygtningene så ovenikøbet siger nej til den tilbudte bolig. Dernæst kommer, at kommunens sagsbehandlere bruger tid og ressourcer på at efterleve lovens krav om at finde og tilbyde boliger til flygtninge, som så slet ikke er interesseret i boligen. Disse ressourcer og i sidste ende skattekroner kan med fordel bruges mere udbytterigt på andre opgaver i kommunen.

På denne baggrund mener forslagsstillerne, at kommunernes pligt til at anvise boliger til flygtninge skal afskaffes. Dette gælder både i forhold til midlertidige boliger og i forhold til permanente boliger. Det betyder, at flygtninge ikke længere skal have et såkaldt retskrav på boliger. Derimod skal den pågældende selv tage ansvaret for at finde og finansiere en egnet bolig i den kommune, den pågældende er anvist til.

Flygtninge må dog ikke bosætte sig i en bolig, som er beliggende i et ghettoområde, jf. § 61 a i lov om almene boliger m.v., eller i et område som nævnt i § 51 b, stk. 3 og 4. Seneste ghettoliste offentliggjort den 1. december 2015 ses her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015docx. pdf. Ved seneste ghettoliste konstateres det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor opgørelse over ghettoer blev indført.

Såfremt en flygtning ikke er i stand til at finde en egnet bolig, skal pågældende anvises ophold i et asylcenter mod betaling. Indtil flygtningen på egen hånd har fundet en bolig i den kommune, hvortil vedkommende er visiteret, skal den pågældende forblive i et asylcenter.

Det forventes, at forslaget, såfremt det gennemføres, vil medføre store administrative lempelser for kommunerne. Det forventes ligeledes, at forslaget på sigt vil have en positiv effekt på holdbarheden i dansk økonomi, da Danmark vil fremstå mindre attraktivt som asylland, såfremt retskravet på en bolig helt afskaffes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.10.16
1. behandling
13.12.16
2. behandling
02.03.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.10.16
Afstemning start
13.10.16
Afstemning slut
02.03.17

Emneord: flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

31.03.2016 B 120: Begrænsning af den ikkevestlige indvandring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?