B 43: Afskaffelse af 4-årsreglen for nyuddannede læger (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af 4-årsreglen for nyuddannede læger.)

B 43: 4-årsreglen for nyuddannede læger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 43

Fremsat af: Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 30.01.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

B 43 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

4-årsreglen

Forslaget handler om at ophæve det stringente krav om, at nyuddannede læger inden for 4 år fra deres ansættelse skal færdiggøre deres uddannelse til speciallæge. Tidspresset gør, at specielt læger, der vil uddanne sig inden for visse grene som parakliniske og kliniske specialer ikke fagligt set når at oparbejde et fundament, fordi disse grene berøres meget sporadisk under deres uddannelse.

Derudover er det svært for yngre læger generelt at pejle sig ind på, inden for hvilke områder de har evnen, interessen og psyken. Baggrunden for det er netop, at de inden for 4 års perioden kun kan nå 2 introduktionsstillinger.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at afskaffe 4-årsreglen for nyuddannede læger inden udgangen af 2014.

Bemærkninger til forslaget

Ifølge § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger skal hoveduddannelsen i et speciale være påbegyndt senest 4 år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse. Det kaldes ifølge Sundhedsstyrelsen »fireårsreglen« eller i nogle tilfælde »4-årsfristen«.

Reglen blev oprettet under den tidligere regering for at tvinge yngre læger til hurtigt at færdiggøre deres samlede uddannelsesforløb. Ifølge Yngre Læger når hver femte læge ikke at blive speciallæge, da de ikke rettidigt kommer i gang med deres specialuddannelse. Dette er meget alvorligt, da en læge uden et speciale hverken kan arbejde på et sygehus eller i en lægepraksis og dermed reelt er tabt for sundhedsvæsenet.

Antallet af læger, der falder for den skarpe grænse, vidner om et oprør mod reglen, da de yngre læger ikke vil finde sig i at blive detailreguleret som mennesker eller som fagfolk. I et fagligt øjemed består tragedien i, at de yngre læger på deres vej mod et specialeforløb reelt kun kan stifte bekendtskab med to introduktionsstillinger og dermed er uhensigtsmæssigt begrænset i deres muligheder for at finde frem til, hvilket speciale der svarer til deres evner, interesse og psyke. Særligt for de mindre, parakliniske og kliniske specialer, som kun berøres perifert i studieforløbet, er denne problemstilling udtalt, som eksempel kan nævnes både mikrobiologi og psykiatri. Dertil bør det tilføjes, at 4-årsreglen sætter de yngre læger i en unfair konkurrenceposition i forhold til andre ansøgere, som eksempelvis kan have længere studieforløb bag sig, fra før 4-årsreglen blev gennemført, når de søger om speciale. Her spiller det også en rolle, at der findes specialuddannelser, der kun opslås en gang om året.

Både formanden for Lægeforeningen og formanden for Yngre Læger har offentligt understreget, at der er brug for et opgør med 4-årsreglen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.14
Afstemning start
06.02.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014

Emneord: læger uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?