Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 55: Efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 201 må ikke have indflydelse på beregning af kontanthjælp (Forslag til folkebeslutning om at efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 ikke må have indflydelse på beregning af kontanthjælp.)

B 55: Efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 201 må ikke have indflydelse på beregning af kontanthjælp

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 55

Fremsat af: Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 29.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 55 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. marts 2013 at fremsætte et lovforslag, som sikrer, at kommunerne ved beregning af kontanthjælp uden undtagelser skal se bort fra formue, der hidrører fra den ekstraordinære udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag på gunstigere vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012, herunder ved beregning af kontanthjælp for personer, der har fået udbetalt deres efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag, før de overgik til kontanthjælp. Det skal ligeledes sikres, at den efterbetaling af kontanthjælp, der finder sted som følge af vedtagelse af lovforslaget, ikke skal betragtes som en formue, der afskærer fra kontanthjælp.

Bemærkninger til forslaget

Den skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag var en del af tilbagetrækningsreformen. Af den offentlige omtale forud for udbetalingen fremgik det, at det tilbagebetalte bidrag var skattefrit, og at det ikke ville blive modregnet i nogen form for sociale ydelser eller overførselsindkomster.

Derfor kom det bag på de fleste, at der alligevel var en lille gruppe mennesker, der fik modregnet deres udbetalte efterlønsbidrag i kontanthjælpen. Det drejer sig om de personer, der havde søgt og modtaget kontanthjælp, efter at de havde fået udbetalt deres efterlønsbidrag. For disse personer er efterlønsbidraget blevet betragtet som en formue, der først skal spises op, før der kan udbetales kontanthjælp.

I de tilfælde, som Enhedslisten har kendskab til, har det været alvorligt og langvarigt syge mennesker, der har fået udbetalt efterlønsbidraget, da de modtog sygedagpenge, og som blev henvist til kontanthjælp, da kommunen efterfølgende standsede sygedagpengene. Da de søgte om kontanthjælp, fik de at vide, at det kunne de ikke få, fordi de havde hævet deres efterlønsbidrag, og denne formue skulle de først bruge til at leve af, før de kunne få kontanthjælp. De fik samtidig at vide, at hvis de blot havde ventet med at få udbetalt efterlønsbidraget, til efter de var startet på kontanthjælp – i ét tilfælde drejede det sig om nogle få dage – havde bidraget ikke haft indflydelse på kontanthjælpen. Det siger sig selv, at disse mennesker enten aldrig havde hævet efterlønsbidraget eller ville have ventet, hvis de havde kendt konsekvenserne.

I forbindelse med vedtagelse af loven om tilbagetrækningsreformen blev a-kasserne pålagt at informere og vejlede deres tidligere og nuværende medlemmer om muligheden for at få efterlønsbidraget udbetalt og om konsekvenserne af udbetalingen. Samtidig skulle kommunerne informere og vejlede om muligheden for at få fleksydelsesbidraget udbetalt og om konsekvenserne af udbetalingen.

Der blev udsendt bekendtgørelser og vejledninger til a-kasserne og kommunerne om, hvilken information og vejledning der skulle gives i forbindelse med udbetaling af henholdsvis efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

I bekendtgørelserne er det anført, at der skal vejledes om, at udbetalingen af bidraget har som konsekvens, at man fravælger efterløn, skattefri præmie, seniorjob, fleksydelse og forlænget dagpengeret, men der står der intet om, at udbetaling af bidraget kan have betydning for udbetaling af kontanthjælp.

I vejledningerne står der følgende om efterlønsbidrag, fleksydelsesbidrag og kontanthjælp:

»Der vil med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i § 15 i lov om aktiv socialpolitik blive fastsat regler, hvorefter kommunen skal se bort fra formue, som hidrører fra en ekstraordinær udbetaling af efterlønsbidrag på gunstigere vilkår. Udbetaling af efterlønsbidrag på de gunstigere vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 får således ikke indflydelse på beregning af kontanthjælp.« (Enhedslistens fremhævelse).

I vejledningen om fleksydelsesbidrag har afsnittet om kontanthjælp den samme ordlyd, blot er »efterlønsbidrag« erstattet af »fleksydelsesbidrag«.

Med denne vejledning i hånden har a-kasserne i god tro vejledt deres medlemmer og tidligere medlemmer om, at de trygt kunne anmode om at få udbetalt deres efterlønsbidrag, da det ikke ville have indflydelse på en eventuel kontanthjælp. Og medlemmerne har i god tro fået udbetalt bidraget.

Bekendtgørelserne og vejledningerne blev udsendt den 28. december 2011. Først den 6. marts 2012 blev der udsendt en bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v., hvor der blev fastsat regler om efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i forhold til kontanthjælp. I denne bekendtgørelse står der i § 4:

»Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag for personer, der samtidig med, at de modtager kontanthjælp, har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter anmodning i perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012«.

Det er første gang, at man ser formuleringen »samtidig med, at de modtager kontanthjælp«. Og det er denne formulering, der har været afgørende for, at personer, der har fået udbetalt efterlønsbidrag, før de søgte om kontanthjælp, er blevet afvist.

I Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse til kommunerne om denne bekendtgørelse er der intet forbehold om, at det kan have betydning, hvornår bidraget er udbetalt. Der står derimod:

»§ 4 i den nye bekendtgørelse sikrer således, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ikke skal have betydning for beregning af kontanthjælp.«

Som det fremgår, er der tale om mangelfuld og vildledende vejledning til a-kasserne og dermed til de medlemmer, der har anmodet om at få deres efterlønsbidrag udbetalt. Hvis det fra starten havde været hensigten, at udbetaling af efterlønsbidraget ville medføre, at man ville være afskåret fra at modtage kontanthjælp på et senere tidspunkt, burde det være skrevet klart og tydeligt i bekendtgørelsen til a-kasserne, hvor det i øvrigt er beskrevet, hvilke konsekvenser udbetaling af efterlønsbidraget har, og hvilken vejledning a-kasserne skal give medlemmerne.

Men som nævnt står der intet i bekendtgørelsen om, at udbetalingen har konsekvenser for retten til kontanthjælp, og i vejledningen står det klart og tydeligt, at udbetaling af efterlønsbidrag ikke har indflydelse på beregningen af kontanthjælp.

Enhedslisten vil betegne det som bondefangeri, at man først giver folk tilbud om kvit og frit at kunne hæve en formue på ca. 65.000 kr., og bagefter, hvis nogle af disse mennesker er så uheldige, at de senere må søge om kontanthjælp, får de den besked, at det er bare ærgerligt, de skal spise deres beskedne formue op først.

Man skal huske på, at det er udsatte mennesker det drejer sig om. Det er i flere tilfælde langvarigt syge, der har fået frataget deres sygedagpenge, uden at der er sket en ordentlig opfølgning i deres sag. At man nu har frataget disse mennesker en beskeden formue, der kunne rette op på deres økonomi eller forsøde deres tilværelse lidt, kan man simpelthen ikke være bekendt.

På denne baggrund må det anstændigvis være Folketingets opgave at sikre, at de mennesker, der uforskyldt er kommet i klemme, får ret til at beholde deres udbetalte efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag ubeskåret og får ret til at modtage den fulde kontanthjælp uden modregning, fra den dag de ville være berettiget til kontanthjælp, hvis de ikke havde fået udbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag.

Dokumentation:

– L 19 – forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, fremsat den 21. november 2011.

– L 21 – forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse, fremsat den 21. november 2011.

– § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

– § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse.

– Bekendtgørelse nr. 1406 af 28. december 2011 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede.

– Bekendtgørelse nr. 1407 af 28. december 2011 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning.

– Vejledning nr. 109 af 28. december 2011 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede. Denne vejledning erstattes efterfølgende af vejledning nr. 15 af 21. februar 2012.

– Vejledning nr. 110 af 28. december 2011 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning. Denne vejledning erstattes efterfølgende af vejledning nr. 16 af 21. februar 2012.

– Bekendtgørelse nr. 228 af 6. marts 2012 om kapitalpensioner m.v.

– Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse af 8. marts 2012 med orientering om ny bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.13
1. behandling
28.02.13
2. behandling
16.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.13
Afstemning start
20.03.13
Afstemning slut
15.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?