B 52: Forslag til beslutningsforslag om afskaffelse af G-dage

B 52: Afskaffelse af G-dage

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 52

Fremsat af: Bent Bøgsted (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 19.02.2014

Forkastet dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 52 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

Afskaffelse af arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)

Forslagstillerne foreslår at arbejdsgivergodtgørelse for 1.,2. og 3. ledighedsdag afskaffes for ansættelser på mindre end 3 måneder og aller helst helt afskaffes.

Baggrunden for forslaget er, at med de ekstra udgifter virksomhederne stilles overfor ved at ansætte folk i kortere perioder, bebyrdes virksomhederne og bliver mindre fleksible. Især vikarbureauer er ramt af ordningen. Hovedargumentet for afskaffelsen hedder: "Hvis et land ikke vil sagte agterud i denne konkurrence (den globale konkurrence), er det vigtigt at landets virksomheder hele tiden har de bedste betingelser for at kunne klare sig. En ophævelse af reglerne om virksomhedernes pligt til at

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om afskaffelse af den arbejdsgiverbetalte dagpengegodtgørelse (G-dage) for personer med ansættelse i mindre end tre måneder.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med indeværende forslag er at sikre, at arbejdsgivernes pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag - også kaldet G-dage – bliver afskaffet, for personer med mindre end tre måneders ansættelse.

Arbejdsgiveren skal under visse betingelser betale de tre første ledighedsdage, når han bringer et ansættelsesforhold til ophør. Disse kaldes G-dage. Herefter modtager man dagpenge fra a-kassen. Kun lønmodtagere, der er medlemmer af en a-kasse på fratrædelsesdagen, og som opfylder lovens beskæftigelseskrav, har krav på G-dage, når de bliver ledige. Det gælder også vikarer og andre dag til dag-ansatte. Arbejdsgivernes betaling for en G-dag i indeværende år er 801 kr. for en hel dag. (http://www.danskerhverv.dk/raadgivning/ansaettelsesret/gdage/Sider/g_dage. aspx). Reglerne for G-dage fremgår af § 84 i lovbekendtgørelse nr. 1101 af 12. september 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der skal betales G-dage, hvis medarbejderen bliver ledig på grund af afskedigelse, hjemsendelse, arbejdsfordeling, nedsættelse af arbejdstiden og ophør af opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende.

Reglerne omkring G-dagene rammer især hårdt for virksomheder, der bruger mange korttidsansatte. Derfor er flere virksomheder også tilbageholdende med at ansætte folk for en kortere periode på grund af det administrative besvær og de ekstra udgifter, der er forbundet hermed. Da arbejdsgivere også skal betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag for ansatte i tidsbegrænsede stillinger eller for personer, der har haft en løsere tilknytning til virksomheden, rammes vikarbureauer ekstra hårdt af reglerne om G-dage, da vikarer er ansat for en kortere periode.

Forslagsstillerne mener, at arbejdsgivernes pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3 ledighedsdag helt bør afskaffes, da dette vil lette byrderne for de danske virksomheder og give mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, idet virksomhederne vil være mindre tilbageholdende med at ansætte folk. Et sådant tiltag vil ligeledes være til stor gavn for folk, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet, idet der ofte vil være tale om stillinger, der ikke kræver særlige kvalifikationer.

I et notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 20. november 2013 skønnes indeværende forslag at svække de offentlige finanser med ca. 50 mio. kr. (86 mio. kr. i offentlige merudgifter til dagpenge (efter skat og tilbageløb) fratrukket større skattebetaling på 36 mio. kr.). Der er således tale om et forholdsvist beskedent beløb. Og en afskaffelse af G-dage kan måske anspore arbejdsgivere til at ansætte flere end de ellers ville have gjort, hvilket vil reducere det offentliges udgifter til overførselsindkomster. Forslagsstillerne vil derudover pege på en reduktion i statens brug af konsulenter til finansiering af indeværende forslag.

Forudsætningen for fremtidens velstand og velfærd er et dynamisk erhvervsliv. Det er erhvervslivet der skaber indtægtsgrundlaget for den danske velfærdsstat. Derfor er det vigtigt, at det er så let som overhovedet muligt at drive virksomhed i Danmark. I dag er hele erhvervslivet under pres fra den globale konkurrence. Produktionsomkostningerne er langt højere i Danmark, end de er i mange andre lande. Alligevel klarer Danmark sig forbavsende godt, selvom bl.a. lønningerne er højere end i mange af de lande vi sammenligner os med. Det skyldes bl.a., at det ofte er nemmere at drive virksomhed i Danmark, end det er i mange andre lande. Globaliseringen har medført at flere og flere lande deltager i den internationale arbejdsdeling. Den dyre produktion flyttes til lande med lave produktionsomkostninger. Handelsbarrierer lettes, hvilket gør samhandlen lettere og produkterne billigere. Men det bevirker også, at den internationale konkurrence konstant skærpes. Hvis et land ikke vil sagte agterud i denne konkurrence, er det vigtigt at landets virksomheder hele tiden har de bedste betingelser for at kunne klare sig. En ophævelse af reglerne om virksomhedernes pligt til at betale lønmodtageres 1., 2. og 3. ledighedsdag vil sikre bedre betingelser for landets virksomheder.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.02.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.02.14
Afstemning start
26.02.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2014

Emneord: dagpenge

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?