Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 132: Betænkning over statsregnskabet (Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2011.)

B 132: Betænkning over statsregnskabet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 132

Fremsat dato: 16.05.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 132 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

1. Udvalgsarbejdet

Statsrevisorerne afgav den 20. marts 2013 den endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2011 og foretog i overensstemmelse med grundlovens § 47, stk. 3, indstilling til Folketingets beslutning med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2011. Statsrevisorerne indstillede i lighed med tidligere år, at statsregnskabet godkendes.

Møder

Finansudvalget påbegyndte behandling af den endelige betænkning over statsregnskabet den 4. april 2013 og har behandlet betænkningen og de af Statsrevisorerne afgivne beretninger i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har løbende behandlet statsrevisorernes beretninger og de rigsrevisorrapporter, der ligger til grund for disse, efterhånden som de har foreligget. Udvalget har herudover i forbindelse med gennemgangen af de årlige bevillingsforslag stillet spørgsmål til eller anmodet om samråd med ministre, hvor der har været anledning hertil.

2. Politiske bemærkninger

Vedrørende Statsrevisorernes beretning 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, som blev udarbejdet efter anmodning fra Finansudvalget, bemærkes, at Finansudvalget har fulgt denne sag nøje. Siden Finansudvalget ved aktstykke 199 af 4. september 2008 gav tilslutning til at yde en statslig garanti til dækning af Danmarks Nationalbanks eventuelle tab på likviditetstilførsel til Roskilde Bank A/S, har udvalget modtaget yderligere 6 aktstykker.

Finansudvalget har i forbindelse med behandling af aktstykkerne stillet en række spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren om sagen. Finansudvalget har endvidere haft erhvervs- og vækstministeren i flere samråd om sagen.

Finansudvalget har noteret sig, at Statsrevisorerne har ønsket at gøre Folketinget opmærksom på følgende statsrevisorbemærkning:

»Statsrevisorerne konstaterede, at Finanstilsynets tilsyn er styrket på en række områder, herunder den løbende overvågning af pengeinstitutterne og deres efterlevelse af Finanstilsynets påbud. Der er endvidere skabt større gennemsigtighed gennem offentliggørelse af påbud mv., så borgere og virksomheder kan få indsigt i pengeinstitut­ternes solvens og evt. påbud fra Finanstilsy­net.«

Finansudvalget er enig i de af Statsrevisorerne fremsatte betragtninger.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller herefter i overensstemmelse med Statsrevisorerne følgende:

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2011

Statsregnskabet for finansåret 2011 godkendes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.05.13
1. behandling
31.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.05.13
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?