B 170: Ændring af forretningsorden for Folketinget (Betænkning og indstilling om ændring af forretningsorden for Folketinget.)

B 170: Forretningsorden for Folketinget

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 170

Fremsat dato: 06.05.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 170 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Indledning

Udvalget for Forretningsordenen har fra Præsidiet modtaget indstilling om, at der foretages en mindre ændring af forretningsordenens bestemmelser om fremsættelse af lovforslag, med henblik på at de i budgetloven forudsatte årlige lovforslag om udgiftslofter for stat, kommuner og regioner kan fremsættes skriftligt uden for Folketingets mødeperiode uden indkaldelse af Tinget til møde svarende til det, der allerede gælder for regeringens forslag til finanslov.

Gældende regler og praksis om fremsættelse af regeringens finanslovsforslag

Folketingets forretningsorden foreskriver i § 10, stk. 1, 4.-6. pkt., følgende hovedregel om fremsættelse af lovforslag for Tinget:

»Når et lovforslag ønskes fremsat for Folketinget, meddeler vedkommende minister eller forslagsstillende medlem (medlemmer) dette til formanden, som anmelder lovforslaget i Tinget ved at oplæse navn(e) på forslagsstiller(e) i kort form og forslagsnummer og i øvrigt henvise til offentliggørelsen på en af Folketingets hjemmesider. Lovforslaget fremsættes derefter skriftligt, medmindre forslagsstilleren har begæret mundtlig fremsættelse. I sidstnævnte tilfælde kan fremsættelsen ske enten i samme møde eller i et senere møde.«

Som undtagelse herfra foreskrives i § 10, stk. 2, at regeringens finanslovsforslag kan fremsættes skriftligt uden for Tingets mødeperiode uden indkaldelse af Tinget til møde, idet anmeldelsen og lovforslaget offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider. I så fald kan forslaget henvises af formanden til Finansudvalget.

Den særlige regel om fremsættelse af regeringens finanslovsforslag uden for Folketingets mødeperioder, uden at Tinget behøver indkaldes, er praktisk begrundet. Reglen skal ses i sammenhæng med grundlovens § 45, stk. 1, hvorefter forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for Folketinget senest 4 måneder før finansårets begyndelse.

Da den nuværende grundlov blev til, løb finansåret fra den 1. april til den 31. marts, og det tidspunkt, hvor finanslovsforslaget senest kunne fremsættes, lå dermed i Folketingets almindelige mødeperiode. Siden 1979 har finansåret imidlertid svaret til kalenderåret, og finanslovsforslaget skal dermed efter grundloven fremsættes senest ved udgangen af august. Bestemmelsen i forretningsordenens § 10, stk. 2, gør det muligt at gøre dette på skriftligt grundlag, således at det ikke er nødvendigt at afholde et møde i Folketinget i den mødefri sommerperiode alene med henblik på fremsættelse af finanslovsforslaget.

I praksis behandles finanslovforslaget således, at forslaget efter fremsættelsen sættes til 1. behandling i et særskilt møde i Folketinget i september. Forslaget bortfalder ved overgangen til det nye folketingsår den første tirsdag i oktober og genfremsættes i det nye folketingsår, hvorefter det gennemgår tre nye behandlinger.

Fremsættelse af forslag til lov om udgiftslofter

Med budgetloven, lov nr. 547 af 18. juni 2012, er der indført en ny ordning med lovbestemte udgiftslofter for staten, kommunerne og regionerne. Udgiftslofterne fastsættes, så de hele tiden omfatter en rullende 4-årig periode. Ordningen indebærer på den baggrund, at finansministeren hvert år samtidig med regeringens forslag til finanslov fremsætter forslag til lov om udgiftslofter for det fjerde af de efterfølgende finansår.

Med henblik på at undgå at skulle afholde et møde i sommerperioden alene med henblik på fremsættelse af lovforslaget om udgiftslofter for 2018 gav Folketinget i sit møde den 11. juni 2014 samtykke til fravigelse af forretningsordenens hovedregel om fremsættelse af lovforslag, således at lovforslaget i august 2014 ville kunne fremsættes på samme måde som finanslovsforslaget. Finansministeren fremsatte herefter lovforslaget den 26. august 2014 sammen med finanslovsforslaget for 2015. Samtidig fremsattes endvidere et forslag til ændring af den allerede gældende lov om udgiftslofter for 2014-2017.

Præsidiets og Udvalget for Forretningsordenens overvejelser

Det vil efter Præsidiets og Udvalget for Forretningsordenens opfattelse være ønskeligt, at de i budgetloven forudsatte årligt tilbagevendende forslag til lov om udgiftslofter kan fremsættes for Folketinget på samme måde som regeringens finanslovsforslag, uden at dette kræver fravigelse fra forretningsordenens regler i det enkelte tilfælde.

Det foreslås derfor, at den særlige regel om fremsættelse af regeringens finanslovsforslag udvides til også at omfatte lovforslagene om udgiftslofter.

Indstilling

Herefter indstiller udvalget de i nedenstående forslag til folketingsbeslutning indeholdte ændringer af forretningsordenen til vedtagelse.

Forslag til folketingsbeslutning

om ændring af forretningsorden for Folketinget

(Fremsættelse uden for Tingets mødeperiode af forslag til love om udgiftslofter)

§ 1

I forretningsorden for Folketinget, som vedtaget den 17. december 1953 og ændret senest den 2. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Det samme gælder for de i budgetloven forudsatte forslag til love om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner samt for eventuelle lovforslag om ændring af tidligere vedtagne love om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som regeringen ønsker at fremsætte i samme forbindelse.«

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at den særlige regel i forretningsordenens § 10, stk. 2, om skriftlig fremsættelse af regeringens finanslovsforslag udvides til også at omfatte de forslag til love om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som er forudsat i budgetloven. I lighed med finanslovsforslaget vil disse lovforslag således fremover – uden at det kræver særskilt fravigelse af forretningsordenens almindelige regler, jf. forretningsordenens § 42 – kunne fremsættes skriftligt af regeringen uden for Folketingets mødeperiode uden indkaldelse af Tinget til møde. Anmeldelsen og lovforslaget offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider, og forslaget kan af formanden henvises til Finansudvalget.

For fuldstændighedens skyld foreslås det udtrykkeligt bestemt, at udvidelsen af reglen om skriftlig fremsættelse ikke kun omfatter de nye hovedlovforslag om udgiftslofter, men også eventuelle lovforslag om ændring af tidligere vedtagne love om fastsættelse af udgiftslofter, som regeringen måtte ønske at fremsætte i samme forbindelse.

Til § 2

Det foreslås, at beslutningsforslaget træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Mogens Lykketoft (S) fmd. Bertel Haarder (V) nfmd. Pia Kjærsgaard (DF) Lone Loklindt (RV) Per Clausen (EL) John Dyrby Paulsen (S) Karen J. Klint (S) Ole Hækkerup (S) Leif Lahn Jensen (S) Torben Hansen (S) Camilla Hersom (RV) Holger K. Nielsen (SF) Pernille Skipper (EL) Birthe Rønn Hornbech (V) Kristian Jensen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Søren Espersen (DF) Peter Skaarup (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.05.15
1. behandling
12.05.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.05.15
Afstemning start
13.05.15
Afstemning slut
19.05.15

Emneord: forretningsorden folketinget

Relaterede forslag:

10.03.2015 B 94: § 57 (vedrørende Thomas Danielsen)

07.11.2014 B 20: Ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?