Folketingets forslag

# TITEL FOLKETING PARLAMENT DATO SAMLING
B 92
En analyse af afgift på biomasse til fjernvarme
Fremsat Fremsat 21.03.2017 2016-17
B 91
Tilpasning af reglerne om bortfald af opholdstilladelse
Fremsat Fremsat 21.03.2017 2016-17
B 90
Afskaffelse af den midlertidige fritagelse fra Digital Post
Fremsat Fremsat 21.03.2017 2016-17
B 89
Afskaffelse af produktivitetskravet for sygehusene
Fremsat Fremsat 21.03.2017 2016-17
B 88
At afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (CETA)
Fremsat Fremsat 21.03.2017 2016-17
B 87
Etablering af en mærkningsordning for hundekenneler
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 86
Mindre diskrimination i nattelivet
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 85
En effektiv indsats mod plastforurening
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 84
Mulighed for at udsætte skolestart
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 83
Sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 82
Mulighed for lokale valutaer
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 81
Dansk tilslutning til den internationale »Safe Schools Declaration« om forpligtelse til at beskytte elever, studerende, lærere, skoler og universiteter i krig
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 161
Forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 160
Lov om forsøg i folkekirken
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 159
Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin m.v.
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 158
Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 156
Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.)
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 157
Lov om betalinger
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 155
Lov om kapitalmarkeder
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 154
Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 153
Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 152
Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 151
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 150
Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 149
Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
L 148
Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger
Fremsat Fremsat 20.03.2017 2016-17
B 80
Konsekvensanalyser af lovforslags virkninger på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalens klimamål
Fremsat Fremsat 06.03.2017 2016-17
B 79
Ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen
Fremsat Fremsat 06.03.2017 2016-17
B 78
Krav til private aktørers soliditet og garantistillelse i den kommunale hjemmepleje
Fremsat Fremsat 06.03.2017 2016-17
B 77
Skærpede krav for medarbejderaktier og -optioner i statsejede virksomheder
Fremsat Fremsat 06.03.2017 2016-17
B 76
En brobyggerfunktion på Veterancentret
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
B 75
En konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
B 74
Tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
B 73
Forhandlinger med Storbritannien om gensidig sikring af rettigheder for danske borgere bosat i Storbritannien og britiske borgere bosat i Danmark
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
B 72
Inddragelse af beboere, når almennyttige boligselskaber investerer i kunst
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
L 147
Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.
Fremsat Fremsat 28.02.2017 2016-17
L 146
FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 145
Krav om etablering af målrettede efterafgrøder
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 144
Permanent genopdyrkningsret
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 143
Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 142
Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 141
Tidsbegrænset parkering, oprettelse af klagenævn, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v.
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 140
Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 138
Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 139
Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 137
Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
Vedtaget Vedtaget 26.02.2017 2016-17
L 136
Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 135
Præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 134
Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.
Fremsat Fremsat 26.02.2017 2016-17
L 133
Midlertidig jobpræmie til langtidsledige
Vedtaget Forkastet 26.02.2017 2016-17
Viste 50 resultater...